Event

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563

ไม้ดอก กลุ่มปทุมมาและกระเจียว

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ ไม้ดอกกลุ่มปทุมมา และกระเจียว

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งาน 9 วัดนามมงคล

นิทรรศการ 9 วัด นามมงคล
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ถนนเลียบคลองชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

All rights reserved © Numberonemedia