Media @ Studio

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2563

ดอกปทุมมาและกระเจียวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่

คบจ เชียงใหม่ "ร่วมแฮงร่วมใจ๋"

โครงการ คบจ.เชียงใหม่ “ร่วมแฮงร่วมใจ๋”พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ กาดนัดวิถีชุมชนออนใต้ หนองพญาพรหม บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เสน่ห์ผ้างาม เมืองเชียงใหม่

All rights reserved © Numberonemedia